Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Dzień Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad, Radni,
Pracownicy Samorządowi

W Dniu Samorządu Terytorialnego w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przesyłam Państwu serdeczne samorządowe pozdrowienia, a także Stanowisko Stowarzyszenia i Federacji w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Samorząd zmienił Polskę z państwa centralnie rządzonego w państwo rozumiane jako wspólnota obywateli. Oddaję w tym miejscu olbrzymi szacunek tym ludziom, którzy brali sprawy w swoje ręce i zmieniali cywilizacyjnie swoje miasta i wioski, którzy rozumieli, że bycie Wójtem, Burmistrzem czy Prezydentem, jednym z ćwierć miliona Radnych w ciągu ponad 30 lat, nie jest wyłącznie sprawowaniem władzy i zajmowaniem stanowisk, ale prawdziwym gospodarowaniem i zarządzaniem swoimi "Małymi Ojczyznami".

Samorządy wpisały się w konstruktywny i trwały sposób w struktury państwa polskiego. Przedstawiciele samorządu będąc najbliżej społeczności lokalnej na bieżąco i przy bezpośrednim kontakcie z wyborcą realizują najważniejsze tematy swego regionu a tym samym tworzą podstawę do rozwoju kraju jako całości.

W Dniu Samorządu Terytorialnego i 31. rocznicę odrodzenia Samorządu Gminnego w Polsce proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów, wytrwałości i determinacji w zaszczytnej i odpowiedzialnej pracy samorządowej dla dobra naszych wspólnot.

Z poważaniem

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
oraz
Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

**********