Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Statut Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, zwana dalej Federacją jest związkiem stowarzyszeń i działa na podstawie między innymi Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Federacja jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą związki i stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz organizacje wspierające rozwój samorządności.

§ 2
Siedzibą Federacji jest miasto Kraków.

§ 3
1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Dla realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw.

§ 4
Federacja posiada osobowość prawną. Powołana jest na czas nieokreślony.

§ 5
Federacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6
Federacja do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celem Federacji jest:
1. rozwój idei samorządu terytorialnego oraz podejmowanie i realizowanie współdziałania pomiędzy krajowymi i regionalnymi związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
2. reprezentowanie interesów organizacji zrzeszonych i podejmowanie obrony tych interesów na wniosek i z inicjatywy tych organizacji;
3. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności edukacji obywatelskiej;
4. promowanie współpracy międzysektorowej pomiędzy organizacjami społecznymi, samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym;
5. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
6. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
7. promocja i organizacja wolontariatu;
8. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
9. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
10. wspieranie spójności społecznej;
11. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
15. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań z zakresu ekonomii społecznej;
17. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19. rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
21. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
22. działalność wydawnicza i wystawiennicza;
23. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

§8
1. Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1) reprezentowanie związków i stowarzyszeń gmin oraz ponadgminnych jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym w tym w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w organach konsultacyjnych i opiniodawczych Rządu i Parlamentu, a także na forum międzynarodowym we wszystkich sprawach uznanych za wspólne na forum ogólnopaństwowym,
2) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
3) propagowanie organizowanej przez zrzeszone w Federacji organizacje wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego i zadań im zleconych przez administracje rządową,
4) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących gospodarczemu, kulturalnemu i społecznemu rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego,
5) prowadzenie pracy informacyjnej i wspieranie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, prowadzonej przez organizacje zrzeszone w Federacji.
6) działania na rzecz dalszej decentralizacji państwa, a także współuczestniczenie w wypracowywaniu i realizacji polityki regionalnej państwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kreowaniu współpracy międzyregionalnej,
7) promowanie i prowadzenie działań zapewniających harmonizację rozwiązań krajowych ze standardami Unii Europejskiej w zakresie samorządu lokalnego i regionalnego oraz działań mających na celu informowanie samorządów i społeczności lokalnych o procesie integracji Polski z Unią Europejską - także we współpracy ze strukturami rządowymi,
8) promowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej, w szczególności współpracy przygranicznej, pomiędzy gminami oraz ich organizacjami, a także ponadgminnymi jednostkami samorządu terytorialnego,
9) powoływanie ekspertów Federacji, wspierających ją i jej członków w realizacji wspólnych celów,
10) przyznawanie corocznie Tytułu Człowieka Roku osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla dobra i rozwoju Rzeczypospolitej, samorządności, demokracji w Polsce,
11) prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych działaczy samorządowych,
12) prowadzenie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie (Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej),
13) wspieranie współdziałania gmin w ramach celowych związków komunalnych,
14) wspomaganie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań własnych i zleconych,
15) organizowanie Kongresów Samorządu Terytorialnego RP oraz Konferencji Samorządów Państw Europy Środkowo-Wschodniej,
16) organizowanie posiedzeń Forum Regionów RP i Forum Powiatów RP,
17) wydawanie ogólnopolskiego czasopisma gmin, powiatów i województw,
18) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego - także w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
19) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, ograniczania jego skutków, szkoleń i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
20) podejmowanie działań na rzecz skutecznej i pełnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych - także we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
21) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
22) wspieranie rozwoju turystyki i podejmowanie działań na rzecz ogólnopolskich i regionalnych przedsięwzięć turystycznych,
23) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy,
24) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
25) popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin,
26) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i e-learningu
27) podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej i sportu,
28) prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla przedsiębiorców,
29) prowadzenie działalności kulturalnej,
30) podejmowanie działalności na rzecz społeczeństwa informacyjnego,
31) współpracę z uczelniami wyższymi,
32) prowadzenie działalności w obszarze nauki i edukacji,
33) prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
34) działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
35) działania na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Dla osiągnięcia swych celów Federacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.
3. Działalność Federacji m.in. o charakterze wydawniczym, szkoleniowym i popularyzatorskim może być realizowana także poprzez Fundację Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Federacja ma prawo delegować trzech przedstawicieli do Społecznej Rady Fundacji, będącej pięcioosobowym organem nadzorczym FRSiPL.

§9
Federacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Federacji nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział III. Członkostwo Federacji

§ 10
1. Członkami Federacji są:
 1) Członkowie rzeczywiści,
2) Członkowie wspierający.
2. Członkami rzeczywistymi są: założyciele Federacji, organizacje (związki i stowarzyszenia) jednostek samorządu terytorialnego.
3. Członkami wspierającymi są: inne podmioty, które w tym charakterze zostaną przyjęte w poczet członków Federacji.

§ 11
Członkowie rzeczywiści i wspierający mają prawo korzystać z usług Federacji, jej urządzeń oraz brać udział w organach Federacji i wyborach tych organów.

§ 12
Członkowie rzeczywiści i wspierający mają obowiązek regularnego opłacania składek na rzecz Federacji.

§ 13
1. Utrata członkostwa Federacji może nastąpić poprzez:
1) wystąpienie z Federacji na mocy uchwały właściwego organu,
2) likwidację,
3) pozbawienie członkostwa w Federacji na mocy uchwały Rady Federacji w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej rok.
2. W przypadku wystąpienia z Federacji lub likwidacji, utrata członkostwa następuje automatycznie, fakt ten potwierdza uchwała Rada Federacji o charakterze deklaratoryjnym
3. W przypadku utraty członkostwa Federacji zakres i sposób regulacji wzajemnych zobowiązań określa Rada Federacji

Rozdział IV. Władze Federacji

§ 14
Władzami Federacji są:
1. Walne Zgromadzenie Członków - Rada Federacji;
2. Zarząd Federacji - Prezydium Rady Federacji;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 15
1. W skład Rady Federacji wchodzą delegaci organizacji członkowskich. Każdy członek Federacji jest uprawniony do wskazania jednego delegata do Rady Federacji.
2. Organizacjom członkowskim, które zrzeszają jednostki samorządu terytorialnego łącznie obejmujące więcej niż jeden milion mieszkańców przysługują dwa głosy w głosowaniach Rady Federacji.
3. Po dwa głosy w Radzie Federacji przysługują Fundacji Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej oraz Stowarzyszeniu Instytut Administracji Publicznej.
4. W posiedzeniach Rady Federacji ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym Honorowy Przewodniczący Federacji.

§ 16
Radzie Federacji jako organowi uchwałodawczemu przysługują w szczególności następujące kompetencje:
1. kształtowanie programu działania Federacji,
2. uchwalanie statutu Federacji i dokonywanie w nim zmian,
3. wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Prezydium Rady Federacji w głosowaniu tajnym,
4. uchwalanie budżetu Federacji,
5. przyjmowanie nowych członków - w oparciu o ich wniosek oraz określanie charakteru ich członkostwa
6. uchwalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich i opłat od członków,
7. przyjmowanie sprawozdań Prezydium z jego działalności oraz działalności Biura, rocznego bilansu i sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną,
8. rozpatrywanie spraw pozbawienia członkostwa w Federacji,
9. uchwalanie stanowisk i opinii Federacji w istotnych sprawach samorządu terytorialnego,
10. podejmowanie uchwał i ustaleń w sprawie sposobu realizacji spraw uznanych za wspólne,
11. przyjęcie regulaminu Rady, Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ordynacji wyborczej,
12. powoływanie Komisji Rady i ustalanie zakresu ich pracy
13. tworzenie Zespołów Federacji i ustalanie zasad ich działania,
14. delegowanie przedstawicieli Federacji,
15. powoływanie Przewodniczącego i Rady Instytut Administracji Publicznej
16. likwidacja Federacji.
17. podejmowanie uchwał o nadaniu, w uznaniu szczególnych zasług, tytułu Honorowego Przewodniczącego Federacji Związków Gmin i Powiatów RP osobom, które pełniły funkcję Przewodniczącego Federacji co najmniej przez dwie kadencje,
18. uchwalanie regulaminu nadawania przez Federację Tytułu Człowieka Roku i działania Kapituły Tytułu Człowieka Roku.

§ 17
Wybory w Federacji odbywają się w ciągu 6 miesięcy od wyborów w organizacjach członkowskich, nie później niż w ciągu roku.

§ 18
1. Organem wykonawczym (zarządem) Federacji jest Prezydium Rady Federacji,
2. W skład Prezydium Rady Federacji wchodzą Przewodniczący Federacji i jego 9 zastępców (wiceprzewodniczących),
3. Przewodniczący Prezydium Rady Federacji (Przewodniczący Federacji) przewodniczy działaniom Rady, organizuje jej prace i reprezentuje ją na zewnątrz,
4. Wiceprzewodniczącymi Federacji są: każdoczesny Przewodniczący Unii Miasteczek Polskich i Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
5. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących wybiera Rada Federacji ze swojego składu bezwzględną większością głosów a odwołuje większością 2/3,
6. W posiedzeniach Prezydium Rady Federacji może brać udział z głosem doradczym Honorowy Przewodniczący Federacji.
7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Prezydium Rady Federacji Rada Federacji dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.
8. Gdy liczba członków Prezydium Rady Federacji zmniejszy się o ponad 50 % składu wybranego przez Radę Federacji, zwoływane jest posiedzenie nadzwyczajne Rady Federacji dla dokonania wyborów uzupełniających.

§ 19
1. Do kompetencji Prezydium Rady Federacji należy:
1) prowadzenie bieżącej pracy Federacji,
2) przygotowanie projektów uchwał Rady Federacji,
3) realizacja uchwał Rady Federacji,
4) wykonywanie budżetu Federacji i uchwał Federacji,
5) uchwalanie regulaminu pracy Biura Federacji i powoływanie dyrektora Biura.
2. Prezydium i Rada Federacji z udziałem Honorowego Przewodniczącego Federacji tworzy Kapitułę Tytułu Człowieka Roku, działającą według zasad określanych przez Radę Federacji,
3. Przewodniczący Federacji i jego zastępcy organizują pracę Federacji.

§ 20
1. Posiedzenie zwyczajne Rady Federacji zwołuje co najmniej raz w roku Przewodniczący Federacji. Zawiadomienie o zwołaniu zawiera propozycję porządku obrad;
2. Przewodniczący zwołuje także zwyczajne posiedzenia Rady na wniosek Prezydium Rady Federacji

§ 21
Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, na wniosek co najmniej dwóch członków Federacji lub Komisji Rewizyjnej, zawierający porządek obrad.

§ 22
1. Zaproszenia na posiedzenie Rady dostarczane są najpóźniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem zwyczajnym i jeden tydzień przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.
2. Na wniosek członka Federacji zgłoszony przynajmniej na jeden tydzień przed terminem posiedzenia Rady wraz z projektem materiałów, Przewodniczący może uzupełnić porządek obrad, dodatkowo powiadamiając o tym członków.
3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad, zgłoszone w późniejszym terminie, jak również podczas obrad Rady, wymagają zgody większości obecnych na posiedzeniu delegatów organizacji członkowskich.

§ 23
1. Uchwały organów Federacji podejmowane są przy udziale co najmniej połowy ich składu w pierwszym terminie, a w drugim terminie przy udziale co najmniej jednej trzeciej ich składu. Drugi termin może być ustalony w tym samym dniu o innej godzinie.
2. Posiedzenia Rady Federacji mogą odbywać się z użyciem środków łączności takich jak telekonferencja, wideokonferencja, faks, poczta elektroniczna i poczta tradycyjna. Wyjątek stanowią posiedzenia dotyczące wyboru i odwoływania Przewodniczącego Federacji oraz Prezydium Rady Federacji.
3. Dla uchwalenia likwidacji Federacji wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby składu członków Federacji.
4. Uchwały Rady są podejmowane:
1) w sprawach określonych w § 16 p. 1 i 2 - większością 3/4 głosów,
2) w sprawie likwidacji Federacji większością 2/3 głosów,
3) w pozostałych sprawach zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 24
1. Utrata funkcji Przewodniczącego Federacji i jego zastępców przed upływem kadencji następuje na skutek:
1) zrzeczenia się funkcji,
2) utraty mandatu delegata do Rady Federacji,
3) odwołania przez Radę Federacji.2. Utrata mandatu delegata do Rady Federacji powoduje zwolnienie z czynności i funkcji, które członek pełnił w charakterze przedstawiciela Federacji we wszelkich instytucjach i organizacjach.

§ 25
Członkowie organów i ciał kolegialnych Federacji pełnią swe funkcje społecznie.

§ 26
1. Przewodniczący Federacji (lub jego upoważniony zastępca) podpisuje uchwały Rady oraz korespondencję zewnętrzną w sprawach zasadniczych, a oświadczenia woli podpisywane są zgodnie z postanowieniem § 31 niniejszego Statutu.
2. Przewodniczący Federacji upoważniony jest do zajmowania stanowisk Federacji innych niż oświadczenia woli, o których mowa jest w § 31 niniejszego Statutu.

§ 27
1. Rada Federacji wybiera na okres kadencji Komisję Rewizyjną w składzie pięciu osób spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Federacji (spoza składu Prezydium Rady Federacji) i ustala na wniosek Prezydium Rady Federacji regulamin jej działania.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.
3. Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członka przez Radę odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola zgodności działań Prezydium Rady Federacji ze Statutem Federacji.
2. kontrola wykonania budżetu i innych uchwał Rady przez Prezydium.
3. składanie sprawozdań Radzie i członkom Federacji.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Rada Federacji dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.
6. Gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się o ponad 50 % składu wybranego przez Radę Federacji, zwoływane jest posiedzenie nadzwyczajne Rady Federacji dla dokonania wyborów uzupełniających.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 28
Fundusze Federacji tworzy się z:
1. składek członkowskich,
2. opłat pobieranych od członków Federacji za jej czynności dokonywane w interesie i na zlecenie danego członka Federacji, nie przewidziane w budżecie danego roku, a stanowiących zwrot wyłożonych kosztów,
3. dochodów z działalności gospodarczej i urządzeń Federacji,
4. subwencji i dotacji,
5. zapisów i darowizn na rzecz Federacji,
6. innych wpłat dokonywanych przez członków Federacji z ich inicjatywy.

§ 29
Federacja prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów, dostosowanych pod względem okresu czasu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 30
Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Rada Federacji po zapoznaniu się z opiniami zarządów organizacji członkowskich.

Sposób reprezentacji

§ 31
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Federacji upoważniony jest Przewodniczący Federacji wraz z Wiceprzewodniczącym Federacji.
2. Osoby określone w ust. 1. mogą wskazywać pełnomocników na zasadach ogólnych.
3. Prezydium Rady Federacji może upoważnić dyrektora lub wicedyrektora biura Federacji do składania oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z realizowanymi przez Federację projektami i prowadzeniem bieżącej działalności biura Federacji.

Rozdział VI. Likwidacja Federacji

§ 32
1. W przypadku uchwalenia przez Radę likwidacji Federacji, Rada dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej.
2. Majątek Federacji ulega przy likwidacji podziałowi pomiędzy członków w stosunku proporcjonalnym do sumy składek członkowskich wniesionych w ciągu całego okresu uczestnictwa w Federacji.
3. W razie likwidacji Federacji bez możliwości zwołania posiedzenia Rady w wymaganym składzie, wyboru członków Komisji Likwidacyjnej dokonują członkowie - założyciele Federacji wciąż w niej pozostający, uchwałami właściwych organów statutowych, po jednym członku Komisji z każdej z tych organizacji.