Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach