FEDERACJA >> STATUT

Statut Federacji Regionalnych Zwi您ków Gmin i Powiatów RP

Rozdzia I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Federacja Regionalnych Zwi您ków Gmin i Powiatów RP, zwana dalej Federacj jest zwi您kiem stowarzysze i dzia豉 na podstawie mi璠zy innymi Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowie niniejszego statutu.
2. Federacja jest ogólnokrajow organizacj zrzeszaj帷 zwi您ki i stowarzyszenia Jednostek Samorz康u Terytorialnego oraz organizacje wspieraj帷e rozwój samorz康no軼i.

§ 2
Siedzib Federacji jest miasto Kraków.

§ 3
1. Terenem dzia豉nia Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Dla realizacji celów statutowych Federacja mo瞠 prowadzi dzia豉nia poza granicami kraju na terenie innych pa雟tw.

§ 4
Federacja posiada osobowo嗆 prawn. Powo豉na jest na czas nieokre郵ony.

§ 5
Federacja wspó逍racuje z krajowymi, zagranicznymi i mi璠zynarodowymi organizacjami pozarz康owymi i innymi instytucjami. Mo瞠 pozostawa cz這nkiem tych organizacji na zasadach pe軟ej autonomii.

§ 6
Federacja do prowadzenia swoich dzia豉 mo瞠 zatrudnia pracowników oraz powo造wa biura.

Rozdzia II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celem Federacji jest:
1. rozwój idei samorz康u terytorialnego oraz podejmowanie i realizowanie wspó責zia豉nia pomi璠zy krajowymi i regionalnymi zwi您kami i stowarzyszeniami jednostek samorz康u terytorialnego;
2. reprezentowanie interesów organizacji zrzeszonych i podejmowanie obrony tych interesów na wniosek i z inicjatywy tych organizacji;
3. inicjowanie, wspieranie i organizowanie dzia豉lno軼i edukacji obywatelskiej;
4. promowanie wspó逍racy mi璠zysektorowej pomi璠zy organizacjami spo貫cznymi, samorz康em terytorialnym, sektorem pa雟twowym i gospodarczym;
5. wspomaganie rozwoju wspólnot i spo貫czno軼i lokalnych;
6. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i wspó逍racy mi璠zy spo貫cze雟twami;
7. promocja i organizacja wolontariatu;
8. pomoc Polonii i Polakom za granic;
9. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granic;
10. wspieranie spójno軼i spo貫cznej;
11. integracja i reintegracja zawodowa i spo貫czna osób zagro穎nych wykluczeniem spo貫cznym;
12. rozwój 鈍iadomo軼i narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. dzia豉lno嗆 na rzecz mniejszo軼i narodowych i etnicznych;
14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostaj帷ych bez pracy i zagro穎nych zwolnieniem z pracy;
15. dzia豉lno嗆 na rzecz nauki, szkolnictwa wy窺zego, edukacji, o鈍iaty i wychowania;
16. inicjowanie, wspieranie i organizowanie dzia豉 z zakresu ekonomii spo貫cznej;
17. dzia豉lno嗆 na rzecz równych praw kobiet i m篹czyzn;
18. dzia豉lno嗆 na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19. rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsi瑿iorczo軼i;
20. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczo軼i i innowacyjno軼i oraz rozpowszechnianie i wdra瘸nie nowych rozwi您a technicznych w praktyce gospodarczej;
21. dzia豉lno嗆 na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
22. dzia豉lno嗆 wydawnicza i wystawiennicza;
23. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

§8
1. Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1) reprezentowanie zwi您ków i stowarzysze gmin oraz ponadgminnych jednostek samorz康u terytorialnego na forum ogólnopa雟twowym w tym w Komisji Wspólnej Rz康u i Samorz康u Terytorialnego, w organach konsultacyjnych i opiniodawczych Rz康u i Parlamentu, a tak瞠 na forum mi璠zynarodowym we wszystkich sprawach uznanych za wspólne na forum ogólnopa雟twowym,
2) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotycz帷ych samorz康ów terytorialnych,
3) propagowanie organizowanej przez zrzeszone w Federacji organizacje wymiany do鈍iadcze w zakresie wykonywanych zada w豉snych jednostek samorz康u terytorialnego i zada im zleconych przez administracje rz康ow,
4) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw s逝膨cych gospodarczemu, kulturalnemu i spo貫cznemu rozwojowi jednostek samorz康u terytorialnego,
5) prowadzenie pracy informacyjnej i wspieranie dzia豉lno軼i wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, prowadzonej przez organizacje zrzeszone w Federacji.
6) dzia豉nia na rzecz dalszej decentralizacji pa雟twa, a tak瞠 wspó逝czestniczenie w wypracowywaniu i realizacji polityki regionalnej pa雟twa zgodnie z zasad zrównowa穎nego rozwoju oraz kreowaniu wspó逍racy mi璠zyregionalnej,
7) promowanie i prowadzenie dzia豉 zapewniaj帷ych harmonizacj rozwi您a krajowych ze standardami Unii Europejskiej w zakresie samorz康u lokalnego i regionalnego oraz dzia豉 maj帷ych na celu informowanie samorz康ów i spo貫czno軼i lokalnych o procesie integracji Polski z Uni Europejsk - tak瞠 we wspó逍racy ze strukturami rz康owymi,
8) promowanie i wspieranie wspó逍racy mi璠zynarodowej, w szczególno軼i wspó逍racy przygranicznej, pomi璠zy gminami oraz ich organizacjami, a tak瞠 ponadgminnymi jednostkami samorz康u terytorialnego,
9) powo造wanie ekspertów Federacji, wspieraj帷ych j i jej cz這nków w realizacji wspólnych celów,
10) przyznawanie corocznie Tytu逝 Cz這wieka Roku osobom, które w sposób szczególny zas逝篡造 si dla dobra i rozwoju Rzeczypospolitej, samorz康no軼i, demokracji w Polsce,
11) prowadzenie dzia豉lno軼i doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organów jednostek samorz康u terytorialnego oraz innych dzia豉czy samorz康owych,
12) prowadzenie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Ma這polski, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie (Ma這polskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej),
13) wspieranie wspó責zia豉nia gmin w ramach celowych zwi您ków komunalnych,
14) wspomaganie jednostek samorz康u terytorialnego w realizacji ich zada w豉snych i zleconych,
15) organizowanie Kongresów Samorz康u Terytorialnego RP oraz Konferencji Samorz康ów Pa雟tw Europy 字odkowo-Wschodniej,
16) organizowanie posiedze Forum Regionów RP i Forum Powiatów RP,
17) wydawanie ogólnopolskiego czasopisma gmin, powiatów i województw,
18) podejmowanie dzia豉 na rzecz ochrony 鈔odowiska naturalnego - tak瞠 w ramach wspó逍racy z Narodowym Funduszem Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej,
19) podejmowanie dzia豉 na rzecz przeciwdzia豉nia bezrobociu, ograniczania jego skutków, szkole i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
20) podejmowanie dzia豉 na rzecz skutecznej i pe軟ej rehabilitacji osób niepe軟osprawnych - tak瞠 we wspó逍racy z Pa雟twowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe軟osprawnych,
21) podejmowanie dzia豉 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
22) wspieranie rozwoju turystyki i podejmowanie dzia豉 na rzecz ogólnopolskich i regionalnych przedsi瞝zi耩 turystycznych,
23) upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecze雟twa publicznego i podejmowanie dzia豉 na rzecz jego poprawy,
24) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju spo貫cze雟twa informacyjnego,
25) popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy spo貫cznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw s逝膨cych dalszemu rozwojowi tych dziedzin,
26) organizowanie szkole, konferencji, seminariów i e-learningu
27) podejmowanie dzia豉 na rzecz popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej i sportu,
28) prowadzenie dzia豉lno軼i doradczej i konsultacyjnej dla przedsi瑿iorców,
29) prowadzenie dzia豉lno軼i kulturalnej,
30) podejmowanie dzia豉lno軼i na rzecz spo貫cze雟twa informacyjnego,
31) wspó逍rac z uczelniami wy窺zymi,
32) prowadzenie dzia豉lno軼i w obszarze nauki i edukacji,
33) prowadzenie dzia豉lno軼i na rzecz organizacji pozarz康owych,
34) dzia豉nia na rzecz budowy spo貫cze雟twa obywatelskiego,
35) dzia豉nia na rzecz dzieci i m這dzie篡.
2. Dla osi庵ni璚ia swych celów Federacja mo瞠 wspó責zia豉 z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumie, a tak瞠 podejmowa starania o pomoc rzeczow i finansow od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.
3. Dzia豉lno嗆 Federacji m.in. o charakterze wydawniczym, szkoleniowym i popularyzatorskim mo瞠 by realizowana tak瞠 poprzez Fundacj Rozwoju Samorz康no軼i i Prasy Lokalnej z siedzib w Krakowie. Federacja ma prawo delegowa trzech przedstawicieli do Spo貫cznej Rady Fundacji, b璠帷ej pi璚ioosobowym organem nadzorczym FRSiPL.

§9
Federacja mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz jako dzia豉lno嗆 pomocnicz, na ogólnych zasadach, okre郵onych w odr瑿nych przepisach i wy陰cznie w rozmiarach s逝膨cych realizacji celów statutowych. Dochód z dzia豉lno軼i gospodarczej Federacji nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 mi璠zy cz這nków.

Rozdzia III. Cz這nkostwo Federacji

§ 10
1. Cz這nkami Federacji s:
 1) Cz這nkowie rzeczywi軼i,
2) Cz這nkowie wspieraj帷y.
2. Cz這nkami rzeczywistymi s: za這篡ciele Federacji, organizacje (zwi您ki i stowarzyszenia) jednostek samorz康u terytorialnego.
3. Cz這nkami wspieraj帷ymi s: inne podmioty, które w tym charakterze zostan przyj皻e w poczet cz這nków Federacji.

§ 11
Cz這nkowie rzeczywi軼i i wspieraj帷y maj prawo korzysta z us逝g Federacji, jej urz康ze oraz bra udzia w organach Federacji i wyborach tych organów.

§ 12
Cz這nkowie rzeczywi軼i i wspieraj帷y maj obowi您ek regularnego op豉cania sk豉dek na rzecz Federacji.

§ 13
1. Utrata cz這nkostwa Federacji mo瞠 nast徙i poprzez:
1) wyst徙ienie z Federacji na mocy uchwa造 w豉軼iwego organu,
2) likwidacj,
3) pozbawienie cz這nkostwa w Federacji na mocy uchwa造 Rady Federacji w przypadku zalegania z op豉t sk豉dek cz這nkowskich przez co najmniej rok.
2. W przypadku wyst徙ienia z Federacji lub likwidacji, utrata cz這nkostwa nast瘼uje automatycznie, fakt ten potwierdza uchwa豉 Rada Federacji o charakterze deklaratoryjnym
3. W przypadku utraty cz這nkostwa Federacji zakres i sposób regulacji wzajemnych zobowi您a okre郵a Rada Federacji

Rozdzia IV. W豉dze Federacji

§ 14
W豉dzami Federacji s:
1. Walne Zgromadzenie Cz這nków - Rada Federacji;
2. Zarz康 Federacji - Prezydium Rady Federacji;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 15
1. W sk豉d Rady Federacji wchodz delegaci organizacji cz這nkowskich. Ka盥y cz這nek Federacji jest uprawniony do wskazania jednego delegata do Rady Federacji.
2. Organizacjom cz這nkowskim, które zrzeszaj jednostki samorz康u terytorialnego 陰cznie obejmuj帷e wi璚ej ni jeden milion mieszka鎍ów przys逝guj dwa g這sy w g這sowaniach Rady Federacji.
3. Po dwa g這sy w Radzie Federacji przys逝guj Fundacji Rozwoju Samorz康no軼i i Prasy Lokalnej oraz Stowarzyszeniu Instytut Administracji Publicznej.
4. W posiedzeniach Rady Federacji ma prawo uczestniczy z g這sem doradczym Honorowy Przewodnicz帷y Federacji.

§ 16
Radzie Federacji jako organowi uchwa這dawczemu przys逝guj w szczególno軼i nast瘼uj帷e kompetencje:
1. kszta速owanie programu dzia豉nia Federacji,
2. uchwalanie statutu Federacji i dokonywanie w nim zmian,
3. wybór i odwo造wanie Przewodnicz帷ego i Prezydium Rady Federacji w g這sowaniu tajnym,
4. uchwalanie bud瞠tu Federacji,
5. przyjmowanie nowych cz這nków - w oparciu o ich wniosek oraz okre郵anie charakteru ich cz這nkostwa
6. uchwalanie wysoko軼i i terminu p豉tno軼i sk豉dek cz這nkowskich i op豉t od cz這nków,
7. przyjmowanie sprawozda Prezydium z jego dzia豉lno軼i oraz dzia豉lno軼i Biura, rocznego bilansu i sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez Komisj Rewizyjn,
8. rozpatrywanie spraw pozbawienia cz這nkostwa w Federacji,
9. uchwalanie stanowisk i opinii Federacji w istotnych sprawach samorz康u terytorialnego,
10. podejmowanie uchwa i ustale w sprawie sposobu realizacji spraw uznanych za wspólne,
11. przyj璚ie regulaminu Rady, Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ordynacji wyborczej,
12. powo造wanie Komisji Rady i ustalanie zakresu ich pracy
13. tworzenie Zespoów Federacji i ustalanie zasad ich dzia豉nia,
14. delegowanie przedstawicieli Federacji,
15. powo造wanie Przewodnicz帷ego i Rady Instytut Administracji Publicznej
16. likwidacja Federacji.
17. podejmowanie uchwa o nadaniu, w uznaniu szczególnych zas逝g, tytu逝 Honorowego Przewodnicz帷ego Federacji Zwi您ków Gmin i Powiatów RP osobom, które pe軟i造 funkcj Przewodnicz帷ego Federacji co najmniej przez dwie kadencje,
18. uchwalanie regulaminu nadawania przez Federacj Tytu逝 Cz這wieka Roku i dzia豉nia Kapitu造 Tytu逝 Cz這wieka Roku.

§ 17
Wybory w Federacji odbywaj si w ci庵u 6 miesi璚y od wyborów w organizacjach cz這nkowskich, nie pó幡iej ni w ci庵u roku.

§ 18
1. Organem wykonawczym (zarz康em) Federacji jest Prezydium Rady Federacji,
2. W sk豉d Prezydium Rady Federacji wchodz Przewodnicz帷y Federacji i jego 9 zast瘼ców (wiceprzewodnicz帷ych),
3. Przewodnicz帷y Prezydium Rady Federacji (Przewodnicz帷y Federacji) przewodniczy dzia豉niom Rady, organizuje jej prace i reprezentuje j na zewn徠rz,
4. Wiceprzewodnicz帷ymi Federacji s: ka盥oczesny Przewodnicz帷y Unii Miasteczek Polskich i Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
5. Przewodnicz帷ego i Wiceprzewodnicz帷ych wybiera Rada Federacji ze swojego sk豉du bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這sów a odwo逝je wi瘯szo軼i 2/3,
6. W posiedzeniach Prezydium Rady Federacji mo瞠 bra udzia z g這sem doradczym Honorowy Przewodnicz帷y Federacji.
7. W przypadku zmniejszenia si liczby cz這nków Prezydium Rady Federacji Rada Federacji dokonuje na najbli窺zym posiedzeniu wyborów uzupe軟iaj帷ych.
8. Gdy liczba cz這nków Prezydium Rady Federacji zmniejszy si o ponad 50 % sk豉du wybranego przez Rad Federacji, zwo造wane jest posiedzenie nadzwyczajne Rady Federacji dla dokonania wyborów uzupe軟iaj帷ych.

§ 19
1. Do kompetencji Prezydium Rady Federacji nale篡:
1) prowadzenie bie膨cej pracy Federacji,
2) przygotowanie projektów uchwa Rady Federacji,
3) realizacja uchwa Rady Federacji,
4) wykonywanie bud瞠tu Federacji i uchwa Federacji,
5) uchwalanie regulaminu pracy Biura Federacji i powo造wanie dyrektora Biura.
2. Prezydium i Rada Federacji z udzia貫m Honorowego Przewodnicz帷ego Federacji tworzy Kapitu喚 Tytu逝 Cz這wieka Roku, dzia豉j帷 wed逝g zasad okre郵anych przez Rad Federacji,
3. Przewodnicz帷y Federacji i jego zast瘼cy organizuj prac Federacji.

§ 20
1. Posiedzenie zwyczajne Rady Federacji zwo逝je co najmniej raz w roku Przewodnicz帷y Federacji. Zawiadomienie o zwo豉niu zawiera propozycj porz康ku obrad;
2. Przewodnicz帷y zwo逝je tak瞠 zwyczajne posiedzenia Rady na wniosek Prezydium Rady Federacji

§ 21
Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwo逝je jej Przewodnicz帷y, na wniosek co najmniej dwóch cz這nków Federacji lub Komisji Rewizyjnej, zawieraj帷y porz康ek obrad.

§ 22
1. Zaproszenia na posiedzenie Rady dostarczane s najpó幡iej na dwa tygodnie przed posiedzeniem zwyczajnym i jeden tydzie przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny by do陰czone: proponowany porz康ek obrad i materia造 dotycz帷e tego porz康ku.
2. Na wniosek cz這nka Federacji zg這szony przynajmniej na jeden tydzie przed terminem posiedzenia Rady wraz z projektem materiaów, Przewodnicz帷y mo瞠 uzupe軟i porz康ek obrad, dodatkowo powiadamiaj帷 o tym cz這nków.
3. Wnioski o uzupe軟ienie porz康ku obrad, zg這szone w pó幡iejszym terminie, jak równie podczas obrad Rady, wymagaj zgody wi瘯szo軼i obecnych na posiedzeniu delegatów organizacji cz這nkowskich.

§ 23
1. Uchwa造 organów Federacji podejmowane s przy udziale co najmniej po這wy ich sk豉du w pierwszym terminie, a w drugim terminie przy udziale co najmniej jednej trzeciej ich sk豉du. Drugi termin mo瞠 by ustalony w tym samym dniu o innej godzinie.
2. Posiedzenia Rady Federacji mog odbywa si z u篡ciem 鈔odków 陰czno軼i takich jak telekonferencja, wideokonferencja, faks, poczta elektroniczna i poczta tradycyjna. Wyj徠ek stanowi posiedzenia dotycz帷e wyboru i odwo造wania Przewodnicz帷ego Federacji oraz Prezydium Rady Federacji.
3. Dla uchwalenia likwidacji Federacji wymagana jest obecno嗆 co najmniej 2/3 liczby sk豉du cz這nków Federacji.
4. Uchwa造 Rady s podejmowane:
1) w sprawach okre郵onych w § 16 p. 1 i 2 - wi瘯szo軼i 3/4 g這sów,
2) w sprawie likwidacji Federacji wi瘯szo軼i 2/3 g這sów,
3) w pozosta造ch sprawach zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 24
1. Utrata funkcji Przewodnicz帷ego Federacji i jego zast瘼ców przed up造wem kadencji nast瘼uje na skutek:
1) zrzeczenia si funkcji,
2) utraty mandatu delegata do Rady Federacji,
3) odwo豉nia przez Rad Federacji.2. Utrata mandatu delegata do Rady Federacji powoduje zwolnienie z czynno軼i i funkcji, które cz這nek pe軟i w charakterze przedstawiciela Federacji we wszelkich instytucjach i organizacjach.

§ 25
Cz這nkowie organów i cia kolegialnych Federacji pe軟i swe funkcje spo貫cznie.

§ 26
1. Przewodnicz帷y Federacji (lub jego upowa積iony zast瘼ca) podpisuje uchwa造 Rady oraz korespondencj zewn皻rzn w sprawach zasadniczych, a o鈍iadczenia woli podpisywane s zgodnie z postanowieniem § 31 niniejszego Statutu.
2. Przewodnicz帷y Federacji upowa積iony jest do zajmowania stanowisk Federacji innych ni o鈍iadczenia woli, o których mowa jest w § 31 niniejszego Statutu.

§ 27
1. Rada Federacji wybiera na okres kadencji Komisj Rewizyjn w sk豉dzie pi璚iu osób spo鈔ód kandydatów zg這szonych przez cz這nków Federacji (spoza sk豉du Prezydium Rady Federacji) i ustala na wniosek Prezydium Rady Federacji regulamin jej dzia豉nia.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz帷ego Komisji.
3. Odwo豉nie Komisji Rewizyjnej lub jej cz這nka przez Rad odbywa si w g這sowaniu tajnym, bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這sów statutowego sk豉du Rady.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:
1. kontrola zgodno軼i dzia豉 Prezydium Rady Federacji ze Statutem Federacji.
2. kontrola wykonania bud瞠tu i innych uchwa Rady przez Prezydium.
3. sk豉danie sprawozda Radzie i cz這nkom Federacji.
5. W przypadku zmniejszenia si liczby cz這nków Komisji Rewizyjnej Rada Federacji dokonuje na najbli窺zym posiedzeniu wyborów uzupe軟iaj帷ych.
6. Gdy liczba cz這nków Komisji Rewizyjnej zmniejszy si o ponad 50 % sk豉du wybranego przez Rad Federacji, zwo造wane jest posiedzenie nadzwyczajne Rady Federacji dla dokonania wyborów uzupe軟iaj帷ych.

Rozdzia V. Maj徠ek i gospodarka finansowa

§ 28
Fundusze Federacji tworzy si z:
1. sk豉dek cz這nkowskich,
2. op豉t pobieranych od cz這nków Federacji za jej czynno軼i dokonywane w interesie i na zlecenie danego cz這nka Federacji, nie przewidziane w bud瞠cie danego roku, a stanowi帷ych zwrot wy這穎nych kosztów,
3. dochodów z dzia豉lno軼i gospodarczej i urz康ze Federacji,
4. subwencji i dotacji,
5. zapisów i darowizn na rzecz Federacji,
6. innych wp豉t dokonywanych przez cz這nków Federacji z ich inicjatywy.

§ 29
Federacja prowadzi gospodark finansow na zasadzie rocznych bud瞠tów, dostosowanych pod wzgl璠em okresu czasu do bud瞠tów jednostek samorz康u terytorialnego.

§ 30
Wysoko嗆 sk豉dek cz這nkowskich i termin ich p豉tno軼i uchwala Rada Federacji po zapoznaniu si z opiniami zarz康ów organizacji cz這nkowskich.

Sposób reprezentacji

§ 31
1. Do sk豉dania o鈍iadcze woli w imieniu Federacji upowa積iony jest Przewodnicz帷y Federacji wraz z Wiceprzewodnicz帷ym Federacji.
2. Osoby okre郵one w ust. 1. mog wskazywa pe軟omocników na zasadach ogólnych.
3. Prezydium Rady Federacji mo瞠 upowa積i dyrektora lub wicedyrektora biura Federacji do sk豉dania o鈍iadcze woli jednoosobowo w sprawach zwi您anych z realizowanymi przez Federacj projektami i prowadzeniem bie膨cej dzia豉lno軼i biura Federacji.

Rozdzia VI. Likwidacja Federacji

§ 32
1. W przypadku uchwalenia przez Rad likwidacji Federacji, Rada dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej.
2. Maj徠ek Federacji ulega przy likwidacji podzia這wi pomi璠zy cz這nków w stosunku proporcjonalnym do sumy sk豉dek cz這nkowskich wniesionych w ci庵u ca貫go okresu uczestnictwa w Federacji.
3. W razie likwidacji Federacji bez mo磧iwo軼i zwo豉nia posiedzenia Rady w wymaganym sk豉dzie, wyboru cz這nków Komisji Likwidacyjnej dokonuj cz這nkowie - za這篡ciele Federacji wci捫 w niej pozostaj帷y, uchwa豉mi w豉軼iwych organów statutowych, po jednym cz這nku Komisji z ka盥ej z tych organizacji.

wstecz              Strona FRZGiP RP